اساسنامه

        بسمه تعالی
            اساسنامه انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران

 


فصل اول:
"کلیات و اهداف"

ماده 1
نام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران که تشکلی است صنفی، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می شود.
تبصره:
در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاع می شود که دریکی از رشته های مهندسی فضای سبز مهندسی طراحی محیط زیست معماری منظر از طرف مراجع رسمی کشور به عنوان متخصص مورد تایید قرار گرفته اند.

ماده2
محل انجمن:
مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران به نشانی کریم خان خردمند شمالی ساختمان امکو پلاک 78 طبقه 3 واحد 8 واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب وزارت کشور در سایر شهر های کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3
تابعیت:
اعضای انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند و التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4
اهداف:
تلاش در جهت حفظ و حمایت حقوق صنفی اعضا، تبادل اطلاعات، تجربیات و دستاوردهای علمی داخل و خارج از کشور بین مجریان، مسئولین، متخصصین و مهندسین فضای سبز، معماری منظرو طراحی محیط تبادل اطلاعات با نهادهای علمی خارج از –کشور با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برقراری ارتباط با دانشجویان، شهروندان و تشکل های زیست محیطی ارتقاء سطح اطلاعات، آگاهی و دانش علمی فنی آنان و در نتیجه افزایش کمی و کیفی سرانه فضای سبز کشور به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی تلاش در جهت احیا و ارتقاءباغسازی ایرانی و معرفی آن در عرصه بین المللی حمایت علمی صنفی متخصصین فضای سبز و منظر فراهم آوردن زمینه قانونی فعالیت و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان ارایه پیشنهادات و نقد و بررسی کارشناسی عملکرد دست اندکاران،مجریان،سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی که به نوعی در زمینه محیط زیست و فضای سبز فعالیت دارند از اهدافتشکیل این انجمن می باشد. انجمن برای نیل به اهداف خود از تشکیل جلسات سخنرانی، برگزاری سمینارها، همایش ها و کنگره ها. انتشار نشریه،ایجاد سایت، انتشار کتب و انجام پروژه های تحقیقاتی،مشاوره و اجرایی توسط اعضا و استفاده از وسایل ارتباط جمعی در جهت تحقق اهداف اجرایی و پژوهشی و آموزشی خود بهره خواهد گرفت. ضمناً تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا و تلاش در جهت ارائه پیشنهادات به مسئولین ذیربط در خصوص موضوع و اهداف انجمن از اهداف دیگر انجمن می باشد.

ماده 5
کلیه اقداماتی که در چهارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.


                                                                                                                                                                فصل دوم:
                                                                                                                                                            "شرایط و نحوه عضویت و انواع آن"
ماده 6
هر فرد که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن در آید:
1- داشتن مدارک تحصیلی مورد تایید مراجع رسمی کشور در رشته های مهندسی فضای سبز، مهندسی طراحی محیط زیست و معماری منظر
2- پذیرفتن مفاد اساسنامه
3-محروم نبودن از حقوق اجتماعی
4- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
5- پرداخت حق عضویت
تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد
.

 

                                                                                                                                                                فصل سوم:
                                                                                                                                                                                   "ارکان انجمن"
ماده 7
ارکان انجمن عبارتند از:

1-مجمع عمومی

2- هیات مدیره

3-بازرس یا بازرسان

ماده 8
عضویت:
انجمن دارای دو نوع عضوخواهد بود.
1 اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند. -
2 اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیات مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره 1:کلیه افرادی که فعالیتشان موجب آسیب به محیط زیست گردد نمی توانند به عضویت انجمن درآیند و چنانچه عضوی فعالیتش موجب آسیب محیط زیست گردد با تایید مجمع عمومی، عضویت وی سلب می گردد. ضمن آنکه آسیب به محیط زیست باید از طریق مراجع قانونی تایید گردد.
تبصره 2:عدم پرداخت دو سال پیاپی حق عضویت زمینه لغو عضویت را فراهم خواهد آورد. این موضع باید به صورت مکتوب به اطلاع عضو برسد و با تایید مجمع عمومی اجرایی خواهد شد.


ماده 9
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده یا فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 10
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه، سالی یک بار در مهر ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضورنصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی،رای موافق اکثریت اعضای حاضرضرورت دارد.در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حدنصاب نرسید، جلسه دوم بافاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هیات مدیره، بازرس یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزرات کشور برگزار شود.
تبصره 2: در صورتی که هیات مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد وقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است پس از تایید وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مذکور بنماید.

ماده 11
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل دو هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.
ماده 12
وظایف مجمع عمومی عادی:
1-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس.
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس.
3- تعیین خط مشی کلی انجمن.
4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره.
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های انجمن.

ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1 با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
2 با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن.
تبصره 1: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آرای موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14
در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتبا به رئیس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.
ماده 15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
2- بررسی و تصویب انحلال انجمن.
3- عزل هیات مدیره.
تبصره 1: عزل هیات مدیره باید بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و اکثریت هیات مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.
تبصره 2: در صورت تصویب عزل هیات مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید
.
ماده 16
مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.
تبصره 1: اعضای هیات رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را بر عهده دارند.
تبصره 2: هیات رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضا در محل انجمن نصب می نماید.

ب(هیات مدیره
ماده 17
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفرعضو علی البدل خواهند بود.
تبصره 1: شعبات انجمن با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستان ها توسط هیات مدیره ای مرکب از 5 نفرکه از سوی اعضای شعبه و با تصویب هیات مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای این هیات ها طبق دستوالعمل هیات مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاسیس شعبه 31 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره 2: جلسات هیات مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضارسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
تبصره 3: اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نایب رئیس و یک نفر خزانه دارانتخاب خواهند نمود و نسخه ای از صورت جلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند.حدود اختیارات آنها را آیین نامه مشخص می نماید.
تبصره 4:شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 5: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 6: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس، جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18
مجمع عمومی هیات مدیره را برای مدت 3 سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیات مدیره برای دو دوره بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود،انتخاب هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار نماید و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 19
هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات
مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانک ها، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه
مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
به طور کلی هیات مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقدام هایی را که ضرورت بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن انجام دهد.
تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع مربوط به انجمن دارا می باشد.
تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره 3: هیات مدیره می تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفرشخص حقیقی را به مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.
مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و به وی تفویض می گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء را دارد.
تبصره 4: هیات مدیره می تواند از بین اعضا واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور
کمیته های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.
تبصره 5: آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 20
مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای یک سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 21
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
1 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2 مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم ازمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای مجمع عمومی.
3 گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره ازمفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

ماده 22
کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیات مدیره باید جهت بررسی در دسترس بازرس(یا بازرسان) قرار گیرد.


                                                                                                                                                            فصل چهارم:
                                                                                                                                                                     "بودجه و مواد متفرقه"
ماده 23
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا انجمن تامین می شود.
ماده 24
درآمد و هزینه های انجمن در دفاترقانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.
تبصره 1:کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: سال مالی انجمن منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه شهریور ختم می شود.
تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 25
کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی انجمن به امضا رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیات مدیره و مهر انجمن خواهد بود.
تبصره: مصوبات و جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26
هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره در صورتی معتبراست که به تصویب کمیسیون ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره واشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27
انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره:هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند.

ماده 28
با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.
ماده 29
انحلال:
در موارد زیر کانون منحل می شود:
1-بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده
2- در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
3- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 11 قانون احزاب و صدور حکم دادگاه

ماده 30
در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده، هیات تصفیه ای )حداقل 3 نفر( از میان اعضای اصلی انتخاب و این هیات
موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 11 احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشورکه در امور و یا مراکز عام المنفعه فعالیت دارد اقدام نماید.هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد
.
ماده 31
 این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 27 تبصره در نشست اعضای مجمع عمومی در تاریخ 90/7/2 به تصویب رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد

طراحی وب سایت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانسو

جهت هدایت به پروفایل کاربری چند لحظه صبر کنید. نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر میباشد. شما در سایت طلافست ثبت نام نموده اید ولی هنوز کلمه کاربری خود را تایید ننموده اید،لطفا جهت تایید کلمه کاربری به پست الکترونیک خود مراجعه و آن را تایید نمایید.